Privacy verklaring

 

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van “HCO nv” (hierna genoemd “HCO”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.h-c-o.be (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen HCO en haar klanten, prospecten en business partners.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die HCO verzamelt, alsook over de wijze waarop HCO deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. HCO wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening. Het bezoeken van de Website, beroep doen op de diensten van HCO, het aankopen van producten/goederen van HCO, het inschrijven op de nieuwsbrief van HCO, enige en iedere vorm van communicatie met HCO, het deelnemen aan een opleiding, alsook het inschrijven voor een event van HCO impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop HCO uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van HCO.

 

I. Soorten persoonsgegevens

HCO kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast en/of GSM)
 • Functie
 • Geboortedatum (incidenteel)
 • Klantnummer
 • Camerabeelden
 • Alle andere persoonsgegevens die vrijwillig worden overgedragen aan HCO (bijvoorbeeld tijdens correspondentie)

HCO verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal HCO, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat HCO toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

 

II. Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

 • Bezoek van de Website
 • Een samenwerking met HCO
 • Correspondentie met en uitgaande van HCO

De door HCO verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

 

III. Gebruik persoonsgegevens

HCO kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • De uitvoering van een overeenkomst met HCO (incl. de opvolging daarvan)
 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier)
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
 • Het verzenden van nieuwsbrieven
 • Statistische doeleinden
 • Follow-up na een meeting
 • De opmaak van een offerte en het versturen ervan
 • Het leveren van support/bijstand
 • Registratie van bezoekers aan het gebouw/vestiging
 • Het verzenden van facturen en de invordering ervan
 • Bevestigen

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:
 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met HCO of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op HCO rust
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van HCO of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent)

 

IV. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

HCO zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot HCO). In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan payment providers, softwareleveranciers, cloud partner, transport partners, netwerkbeheerders, verzekeraars, medische diensten, klanten en onderaannemers van klanten, externe IT-consultant, etc.

Indien het noodzakelijk is dat HCO in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat HCO uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer HCO hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van HCO.
 • Wanneer HCO of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die HCO heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

In alle overige gevallen zal HCO uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

 

V. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

 

VI. Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart HCO uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’.

 

VII. Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (HCO wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met hydro@hco.be of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan HCO te bezorgen via e-mail of per post. U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier.
Wilt u geen nieuwsbrieven of informatie over de diensten van HCO meer ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van HCO.

 

VIII. Beveiliging persoonsgegevens

HCO verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.
HCO zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren op de servers op de site, in de cloud, dropbox for business, […].
Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van HCO, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat HCO in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

 

IX. Update Privacy Verklaring

HCO is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

 

X. Cookies op eigen website en verwijzingen naar andere websites

Cookies op de Website van HCO dienen uitsluitend om een betere surfervaring te bieden.
Met cookies:

 • Werkt de website zoals het hoort
 • Is de snelheid en veiligheid van de website optimaal
 • Verhoogt de gebruiksvriendelijkheid van de website

Wat de cookies NIET doen:
 • Zonder toestemming persoonlijke of gevoelige informatie verzamelen. De informatie in de cookies worden automatisch geanonimiseerd en zijn dus niet bruikbaar om bezoekers te identificeren of te contacteren.
 • Data doorspelen naar derden. De cookies dienen dus voor de functionaliteit van de website en verzamelen analysegegevens (Google Analytics) over hoe bezoekers zich gedragen op de website. De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. HCO draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

 

XI. Contacteer HCO

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop HCO uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: hco@hci.be
 • Via de post: HCO nv, Scheldelaan 417, 2030 Antwerpen
 • Via tel: 0032 (0)3/665.20.00

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop HCO deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop HCO uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

BTW BE0677 943 490

© 2024 HCO | Development Solid Designs bv | Copywriting CreApen